Rozhovor S Peterem Granem, Stockholm

Obavy z černých skládek v obci se nenaplnily. 

Systému PAYT (z anglického Pay As You Throw, tedy zaplať podle toho, kolik vyhodíš) se v ČR dostává stále větší pozornosti. Odborná i laická veřejnost se rozdělila na dva tábory. Ti, kteří systém podporují a ty, kteří jsou jeho odpůrci a straší návratem černých skládek do našich měst a obcí. 

Přinášíme Vám rozhovor s ředitelem odboru odpadů města Stockholm – panem Peterem Granem, kterého jsme ve Stockohlmu osobně navštívili. Peter byl osobně zavádění změny systému ve Stockholmu od roku 2007 a jeho zavedení hodnotí pozitivně.

Co vás vedlo k rozhodnutí změnit systém platby občanů za odpady?
Mělo to několik důvodů.
Především snížení produkce směsného komunálního odpadu a současně navýšení třídění a sběru potravinového odpadu (food waste) pro výrobu bioplynu.

Jaké byly hlavní fáze při zavádění systému PAYT a kolik času si vyžádaly?
Platba občanů za odpad podle  hmotnosti začala od 1. července 2012 na základě rozhodnutí Rady města v prosinci 2011.
Na zavedení systému jsme se připravovali již od roku 2005, kdy jsme očipovali všechny nádoby.
Nová smlouva na svoz začala platit v dubnu 2007, kdy svozové firmy svážející město Stockholm začaly vážit nádoby.
Od roku 2007 do července 2012 byl ovšem systém užíván výhradně pro zajištění kvality služby a sběr dat.
Ve skutečnosti jsme nakonec měli  6 měsíců na to (před červencem 2012), abychom organizačně připravili platbu poplatků za odpad na základě svezené hmotnosti a vyvinuli odpovídající informační platformu pro zákazníky (občany).
S trochou nezbytného stresu byl systém plně připraven 3 dny před spuštěním.

Čelil Stockholm obtížím při přesvědčování svozových společností, aby podporovaly systém PAYT? 
Svozové firmy neměly možnost volby.
Pokud chtěly získat kontrakt ve Stockholmu, musely zajistit systém vážení nádob na vozidlech.

Rozpustily svozové firmy náklady na pořízení technologie vážení a identifikace do ceny kontraktu nebo město tuto technologii zaplatilo přímo?
Náklady svozové firmy promítly do ceny za svoz.

Na jak dlouhé období se uzavírá kontrakt na svoz odpadů ve Stockholmu?
Obyčejně na pět let s opcí 1+1+1 roku.
Pokud jsme s dodavatelem naprosto spokojeni je 8 let maximální doba trvání kontraktu.
V Stockoholmu působí tři hlavní dodavatelé. Nejpozději po osmi letech dodavatele měníme. Nechceme se dostat do závislosti pouze na jednom dodavateli.

Jaký finanční dopad měl systém platby za produkované množství odpadu na rozpočet města? Snížila se celková nákladovost odpadového hospodářství?
Dopad byl pozitivní – náklady jsme snížili, ale tento faktor nebyl od počátku naším hlavním cílem.
Nejdůležitějším  hlediskem bylo snížení množství SKO, navýšení třídění a sběru potravinového odpadu.

Je systém PAYT pro občany povinný nebo dobrovolný?
Pro občany v rodinných domech je povinný. Vlastníci nemovitostí – bytových domů – se mohou rozhodnout, zda vstoupí do systému PAYT nebo zda budou dále platit dle objemu nádoby a počtu výsypů.

Jak občané přijali změnu systému z paušálu na platbu dle hmotnosti?
Většina občanů změnu na platbu za hmotnost vnímala jako dobrou věc neboť si sami mohou ovlivnit výši platby za SKO tím, že z něj vytřídí více papíru, kovu, skla a dalších složek.

Snížila se nějak kvalita tříděného odpadu po zavedení PAYT? V některých českých městech a obcích převládá obava, že občané budou odhazovat zbytkový odpad do kontejnerů určených na recyklaci.
Tuto obavu jsme před spuštěním systému měli i ve Stockholmu. Po prvním roce jsme však zjistili, že naše obavy byly zbytečné. K ničemu takovému nedošlo.

Způsobil PAYT vznik černých skládek, případně odkládání odpadů do veřejných odpadkových košů?
Ze zkušenosti z jiných měst víme, že tento problém se může objevit, ale během 3-5 prvních týdnů po zavedení systému sám přirozeně odezní. Ve Stockholmu jsme tento problém doposud nezaznamenali. S kontraktu s firmou zodpovědnou za úklid a svoz veřejných odpadkových košů máme požadavek, aby sledovali a hlásili, zda sem občané neodkládají zbytkový odpad z domácností.

Jak si mohou občané sami monitorovat své využívání systému PAYT (výsypy a hmotnost) během roku?
Prostřednictvím výzvy k zaplacení poplatku a také na portálu e-services, kde mohou vidět hmotnost svezeného odpadu již 30 minut po provedení výsypu.

Jaké jsou operativní náklady na straně města při fakturaci občanů dle hmotnosti?
V návaznosti na zavedení systému jsme nezaznamenali žádné zvýšené náklady. Nicméně, nějaká práce navíc se může objevit v souvislosti se námitkami občanů kvůli konkrétní hmotnosti. Nejčastěji jde o domácnosti s nízkou týdenní produkcí mezi 1 a 2 kg/týden.

Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn