3 věci, které by měl každý zastupitel vědět o odpadovém hospodářství obce

1. Obec na odpadech nemusí prodělávat

Více než 90% měst a obcí v České republice na odpadech prodělává. Peníze, které vyberou od občanů a živnostníků nestačí pokrýt náklady, které obec zaplatí za svoz a odstranění směsného komunálního odpadu, tříděného odpadu, bio-odpadu a provoz sběrných dvorů.

Průměrná ztráta se pohybuje kolem 30% ročně, což u 8 miliónového ročního rozpočtu dělá částku 2,4 milionu korun. Tyto peníze musí obec vydat „ze svého“, na úkor rozvojových projektů.

Ke změně tohoto nepříznivého stavu přitom vede cesta. Ta vede od pochopení ekonomiky odpadového hospodářství k aktivnímu řízení nákladů a chování lidí.

2. Nejvíc z rozpočtu ujídá SKO

Většinu provozních nákladů na odpadové hospodářství obce tvoří následující položky:

  1. Svoz a odstranění Směsného komunálního odpadu (SKO) – 60% z celkových nákladů na odpady
  2. Svoz a využití tříděných odpadů (papír, sklo, plasty)20% z celkových nákladů na odpady
  3. Provoz sběrného dvora10% z celkových nákladů na odpady
  4. Svoz a odstranění velkoobjemových odpadů, bioodpadu a nebezpečného odpadu – 10% z celkových nákladů na odpady

Z uvedeného přehledu je patrné, že největší díl z rozpočtu ujídá SKO, který by měl být také první oblastí kam se zaměří úsilí na zlepšení celkové ekonomiky odpadů obce.
Zhruba 50% nákladů na SKO tvoří náklady na jeho svoz (výsyp popelnic a odvoz na skládku nebo spalovnu), druhých 50% tvoří náklady na uložení na skládce nebo spálení ve spalovně.

Způsob úspory na SKO je tedy patrný – snížit množství produkovaného SKO a zároveň snížit náklady na jeho svoz. S obojím rádi pomohou jeho největší producenti – občané.

3. Občané ocení spravedlivý systém

Nejjednodušším způsobem, jak snížit ztrátu obce v odpadech, by bylo paušálně zvednout úplatu za odpady občanům.

To by mělo pozitivní vliv na příjmy obce – většina občanů by se nerada, ale vcelku snadno přizpůsobila – zároveň by však neklesla produkce odpadů. Řada občanů, kteří třídí odpady skutečně poctivě, by mohla na základě této negativní motivace – „třídíš, ale platíš stejně jako ostatní“ od třídění upustit a naopak zvýšit produkci SKO  a tím i náklady obce.

Jako efektivnější se ukazuje jiná cesta motivace – „produkuješ méně SKO – méně platíš“.

Jak se ukazuje na zkušenostech z měst a obcí ze zahraničí, které provozují motivační způsob platby občanů za odpady na základě hmotnosti SKO (Stockholm, Göteborg, Kodaň) nebo menších měst a obcí, které provozují motivační způsob platby za odpady na základě objemu a skutečné frekvence výsypu nádob (Mikulov, Kobylí …) vede tento způsob k trvalému snížení produkce SKO o 20 až 30%. Což se adekvátně promítá ve snížených nákladech na skládkování a svoz SKO.

Pokud se chcete dozvědět více o tom, jak konkrétně by Vaše obec/město mohla na odpadech ušetřit, napište nám:

hynek.schmidt@iwmc.cz

ZDARMA PRO VÁS ZPRACUJEME ANALÝZU NÁKLADŮ A PŘÍJMŮ A DOPORUČÍME VHODNÝ ZPŮSOB ŘEŠENÍ

Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn